Loading ... Xin vui lòng chờ ...

RSS

RSS được sử dụng cho syndicating thường xuyên thay đổi nội dung trên một trang web, trong đó có một này. Bạn có thể mở một RSS feed sử dụng một đọc RSS và sử dụng nó để xem nếu có bất cứ nội dung mới trên trang web này hoặc bạn có thể thiết lập một server-side script để phân tích các nguồn cấp dữ liệu và hiển thị nó trên trang web của bạn.

Tin tức gần đây

Các nguồn tin gần đây chứa 5000 các mục tin tức mới nhất được công bố trên Tạp chí fifa Online.

Tin tức mới nhất 5000 (RSS)
Tin tức mới nhất5000 (Atom)

Tin bài mới

Các tin bài mới nhất chứa trong 5000 tin bài mới nhất được gửi tới Tạp chí fifa Online.

Mới nhất 5000 tin bài mới (RSS)
Mới nhất 5000 Tin bài(Atom)

Tin bài thông dụng

Các tin bài phổ biến có chứa 5000 đầu tin bài phổ biến nhất trên Tạp chí fifa Online là đánh giá cao bởi người sử dụng.

Mới nhất 5000 tin bài phổ biến (RSS)
Mới nhất 5000 tin bài phổ biến (Atom)

Tin bài khuyến mại

The featured products feed contains the latest 5000 featured products.

Latest 5000 Featured Products (RSS)
Latest 5000 Featured Products (Atom)

Tìm kiếm

Tin bài tìm kiếm nguồn cấp dữ liệu cho phép bạn lưu các tìm kiếm tin bài tùy chỉnh của bạn.Nó sẽ luôn luôn cập nhật khi có kết quả mới.

Để tạo một nguồn cấp dữ liệu tìm kiếm tin bài, thực hiện tìm kiếm tiêu chuẩn trên Tạp chí fifa Online và ở dưới cùng của trang bấm vào một trong các tùy chọn cung cấp.


comments powered by Disqus